لذت های گمشده برای انسان

یک نوع تقسیم بندی در لذت وجود دارد؛ لذتی که بیشتر انسان ها درگیر آن هستند، لذت های فیزیکی و فیزیولوژی است مثل خوردن، خوابیدن و... درحالیکه لذت منحصر مسائل فیزیولوژیکی نیست؛ لذتی که فرد از درک یک مساله می برد، به مراتب بیشتر...