عوارض لذت های مجازی

نسل جدید ما غرق در لذت های مجازی و غیر واقعی شده اند، به همین سبب بر روی رشدیافتگی آنها نیز تاثیر منفی می گذارد. وقتی فرد با دنیای ذهنی خود رشد می کند،همه چیز را ذهنی تصور می کند؛ برای مثال تصوری که پسرهای جوان از پول دارند. آدم های امروز بیمار دنیای ذهنی خود...