ارتش روسیه

اگر ارتشی می خواهد بالاترین بازده در زمان جنگ داشته باشد باید تمرین و مانور انجام دهد