تیمسار بخیاری

در این ویدئو تیمسار بختیاری از وجهه ی ارتش دفاع می نماید