شفافیت در مجلس و دولت

خلاصه روایت عهد شفافیت با توجه به اتفاقات مهم مجلس و کشور در این روزها - استاد رائفی پور