مطیع امر ولایت بودن به چه معناست؟

سخنرانی جنجالی سردار سعید قاسمی ولایت مداری را از چه کسی بیا موزیم ؟