قسط ، کار کرد دین

قسط ، کار کرد دین-تقابل دو مکتب- دکتر حسن عباسی - 18 اردیبهشت ۹۶ – دانشگاه صنعتی اصفهان، تالار شهید فتوحی