مستند جدید موشکی "خط مقدم"

عصری که در پیش روی ماست. عصر تقابل مغزهاست. و کسی در این تقابل برنده است که تنها به قدرت نظامی بسنده نکند و قدرت اندیشه را نیز ضمیمه قدرت نظامیش کند. که بنظر بنده ایران در این راه نمره قبولی را از همگان گرفته است.