اموزش محاسبات با چرتکه به زبان ساده ( جلسه ی 1 )

امیدوارم از اموزش های این پسر محاسبات دقیق و سریع با چرتکه را بیاموزید.