چراغ های برج ایفل به احترام قربانیان حملات تروریستی تهران خاموش شد

بعد وقایع تلخ 2 روز گذشته و حلمه ی تروریستها به ساختمان مجلس و مرقد امام خمینی و کشته شدن 17 نفر , دیشب چراغ های برج ایفل فرانسه خاموش شد.

wegwegewge

salam anchor text

سلام من به تو یار قدیمی http://test.com/page1

www.tttt.com

email

msd@msd.com