آموزش رنگ ها با ماشین های حمل زباله به صورت کارتونی

در این کلیپ کوتاه کودکان با کارتونی که یک ماشین حمل زبالست با رنگ های اصلی با تلفظ انگلیسی آن آشنا می گردند. برای آموزش های بیشتر به سایت ایستگاه کودک مراجعه شود. www.istgahekoodak.ir