ویدیوی زمان گریز از زیبایی های آسمان شب در جزایر هاوایی

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، زیبایی ها و شگفتی های فراوانی دارد. یکی از بهترین و البته ناشناخته ترین آن ها، آسمان بالای سر ماست. در آسمان ها ستاره های زیادی به چشم می خورند و سیاره های دیگر نیز خودنمایی می کنند. متاسفانه به علت وجود آلودگی های نوری ناشی از فعالیت های انسانی، این روزها در کمتر نقطه ای از زمین می توان به وضوح ستاره ها را دید. با این حال هنوز هم مکان هایی برای تماشای شگفتی های آسمان وجود دارد.