پت و مت این داستان اتو کشی

ماجراهای پت و مت
پت و مت می خواهند لباسهایشان را اطو بکشند و در عین حال جدول هم حل می کنند و ماجرا می آفرینند...