پت و مت این قسمت کلید

کلید خانه پت درون سوراخ می افتد و آنها با شگردهای جالب و دیدنی سعی در بیرون آوردن آن دارند
این قسمت جالب را از دست ندهید...