پت و مت در پیک نیک

پت و مت، برای گذراندن یک روز خوب به دامن دشت و طبیعت می روند تا پیک نیکی دونفره داشته باشند.
این قسمت را ببینید...