پلنگ صورتی این داستان : ویتامین

پلنگ صورتی ما در اینجا یک دانشمند می شود و ویتامینی را به بازار عرضه می کند که قدرت انسان را چند برابر می کند، اما امان از انسان های سوءاستفاده کننده که باعث می شوند این دانشمند برجسته دچار چنان مشکلی شود که نپرس.