پلنگ صورتی این قسمت دزدی الماس

وقتی کسی الماس پلنگ صورتی ما را می دزدد به خیال اینکه الماس است او نیز آنقدر تلاش می کند تا بزرگ ترین الماس آنها را تصاحب کند.با هم تماشا میکنیم...