دیرین دیرین - نقاشی روی دیوار

طنز اجتماعی دیرین دیرین
از سری قدیمی
با موضوع نقاشی روی دیوار