10 هند که نتیجه اش اخراج بود

10 هندی که نتیجه ی آنها اخراج از زمین بازی بود در دنیای فوتبال