مستند برده های مدرن

برده های مدرن
در این مستند به بررسی فرقه رجوی به بهانه گفتگو با عوامل تولید فیلم «امکان مینا» با موضوع خانه تیمی مجاهدین پرداخته می شود.