به مناسبت نام گزاری جایزه مربی سال به نام فرگوسن

این کلیپ مربوط به نام گزاری جایزه مربی سال به نام فرگوسن هست که تماشا میکنید...