با افتخار پرسپولیسی ام

کلیپ زیبای پرسپولیسی ام ...
دور هم بودن عجب حالی داره ... مگه دنیا بهتر از ما داره...
ببینید