کدام استان ها بیشتر به روحانی رای دادند؟

پس از برنده شدن دکتر حسن روحانی در انتخابات نگاهی می اندازیم به استان هایی که بیشتر به او رای دادند...