اعجاز قران-کاهش سطح زمین در مرز های دور افتاده

مجموعه مستنداعجاز قران این بخش کاهش سطح زمین در مرز های دور افتاده