هوادار خوش ذوق پرسپولیس

هوادار خوش ذوق پرسپولیسی و یاد کاپیان هادی نوروزی (24 ابدی)