خواندن سرود قهرمانی پرسپولیس توسط هواداران

هواداران پرشور پرسپولیس سرود قهرمانی تیمشان را سر دادند...