طنز شوخی کردم - این قسمت داروخانه

مراجعه ی مردم به داروخانه و پاسخگویی به آنها بر اساس ...
خودتون ببینید ...