طنز توهم مواد مخدر

برنامه ی طنز شوخی کردم ( ساخته ی مهران مدیری )
احوالات و پیامدهای استفاده از مواد مخدر ، دست مایه ی طنز این بخش از شوخی کردم