هوا و فضا - آیا تمدن بشری میتواند در تمام کهکشان راه شیری گسترده شود؟

آیا بشر میتواند در سیاره ای دیگر زندگی کند؟
آیا می توانیم از سیاره آبی کوچک مان فراتر رویم و مستعمراتی در گروهی از منظومه های ستاره ای تاسیس کنیم؟ این سوال واقعا ترسناک است. حدود ۳۰۰ میلیارد ستاره در کهکشان وجود دارد که گستردگی آن ها چیزی حدود ۱۶۰ هزار سال نوری است...