هوا و فضا - کهکشان بی انتها

کهکشان بی انتها- سیارات بی شمار - عظمتی وصف ناپذیر - قدرت لایتناهی پروردگار
به راستی در این فضای بی کران، بزرگی پروردگار را چگونه می توان توصیف کرد؟ و انسانی که در برابر عظمت خلقت "هیچ" است