هوای آلوده تهران صدای مردم را درآورد!

اعتراض‌های مردم به وضعیت هوای آلوده تهران روز به روز بیشتر می‌شود.