بازدید خبرنگاران از مناطق محروم تهران

جمعی از خبرنگاران به همت قرارگاه جهادی امام رضا (ع) از مناطق محروم شهر تهران بازدید کردند.