کلیپ اصل بندگی رضایت مندی و تسلیم امر خداوند بودن است

صحبت های استاد فرحزاد در برنامه سمت خدا در مورد بندگی کردن فقط به نماز و روزه نیست به . . .