چگونه می توان در آینده انرژی پاک و بدون ضایعات تولید کرد‬؟

برای تولید انرژی همواره دانشمندان به دنبال ترکیب کردن بودند. بسیاری از سرمایه گذاران می گویند این کار تنها راه تولید انرژی پاک و بدون ضایعات در آینده خواهد بود.