دوربین مخفی فریب کودکان

روزانه 700 کودک در دنیا دزدیده میشه !!!
این میشه میلیون ها کودک در سال ...
فکر می کنین کودکان شما در امانند ؟