دوربین مخفی گرفتن شماره دخترها با زیرنویس فارسی

در این ویدئو از تکنیک شهرت برای گرفتن شماره دختران استفاده می کنن. ابتدا دختر مقاومت می کند و وقتی متوجه شهرت می شود راضی به دادن شماره می گردد!!