تبریز ، این شهر باوقار و آبروی ایران یاشاسین آذربایجان

اجرای حسن ریوندی قبل از کنسرت شادش در تبریز
پیشنهاد میشه حتما ببینید