آیا هویج واقعا قدرت بینایی را افزایش می دهد؟

در این کلیپ ببینید این باور قدیمی واقعا درست است؟!
اطلاعاتتان را با وبیر افزایش دهید