حقوق شهروندی روحانی و وزرا بجز فریدون

حسن روحانی در حالی از منشور حقوق شهروندی صحبت به میان می‌آورد که وزرایش بدیهی‌ترین حقوق شهروندی را رعایت نمی‌کنند.