تماشا کنید گردشگری: باغ فین کاشان

باغ فین کاشان یاد آور بزرگ مردی از تبار عاشقان حقیقت و میهن است:میرزا تقی خان امیرکبیر