جریان موزیک برگرد سیروان خسروی از زبان خودش

ویولونیستى به نام اوکان آریکان . . . داستان آهنگ برگرد را از زبان خود سیروان خسروی بشنوید