صحبت های یک داعشی دستگیر شده درباره ایران

داعشیه دستگیر شده ببینید در مورد ما ایرانیا چی میگه بعد به ارزش کار مدافعین حرم پی ببرید... قابل توجه کرباسچی و رفقا