حمایت از محرومین، سید ابراهیم رئیسی

از حاشیه به متن بیایید؛ سید ابراهیم رئیسى و محرومین امیدوار #تغییر_به_نفع_مردم