کلیپی زیبا از مسجدهای خمینی شهر

شهرستان خمینی شهر از قدیمی ترین شهرستان های استان اصفهان می باشد