ویدئو زیبا از سوغات - سوهان زرند

اولین سوغات زرند سوهان آن است که در مقایسه با سوهان قم بسیار ظریف است اما این تنها سوغات زرند نیست