کلیپ زیبای ترانه زیبای شمالی عمو پورنگ

ترانه مشترک شاد شمالی توسط عموپورنگ و پدربزرگ در محله گل و بلبل 2