ویدئو گزارشی از سد و نیروگاه کارون 4

بلند ترین سد قوسی کشور پنجمین منبع تولید انرژی برق - آبی