صحبت های حجت الاسلام محسن قرائتی در مورد زکات و خمس

برنامه سمت خدا - تاکید حجت الاسلام محسن قرائتی در پرداخت خمس و زکات که باعث فزونی نعمت و ریشه کنی فقر می شود