به گناه کاران بشارت بده

گزیده سخنان استاد حسینی قمی در برنامه سمت خدا