کلیپ حاج آقا عابدینی - چگونگی انکار معاد توسط برخی افراد

گزیده سخنان حجتالاسلام عابدینی در برنامه سمت خدا - انکار